BBMS posiada wbudowane mechanizmy łączenia z bazami danych za pomocą ODBC lub OLE. 
W praktyce nie trzeba rezygnować z dotychczasowych ewidencji prowadzonych w Excel, Calc, Access,
czy też za pomocą aplikacji w bazie SQL.
Na żądanie można importować dane do modułu podbazy. 
Oprogramowanie automatycznie łączy importowane dane z danymi bazy głównej BBMS.

Nie ma żadnych ograniczeń w zastosowaniu podbaz.
Podbazy mogą zawierać ewidencje probantów, wyniki badań, dane statystyczne, ankiety, itd. po prostu dowolne dane.
Szczegóły dotyczące budowy podbazy, sposobu importu i widoczności danych definiuje się w module Struktura podbaz.